Regulamiin DSA

§ 1
Niedopuszczalne Treści Użytkownika

 1. Jeżeli Użytkownik zamierza zamieścić jakiekolwiek Treści Użytkownika w Serwisie, jest zobowiązany zredagować Treść Użytkownika zgodnie z regułami języka polskiego, w sposób wyważony i merytoryczny.
 2. Użytkownik nie może zamieszczać Treści Użytkownika, które stanowią nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA) lub w inny sposób są niezgodne z Regulaminem lub dobrymi obyczajami, co oznacza, że nie można zamieszczać Treści Użytkownika, które:
  • są niezgodne z tematyką danego modułu tematycznego lub grupy zainteresowań — wypowiedzi powinny być związane z treściami pojawiającymi się w ramach Serwisu;
  • powielają treści, które pojawiały się wcześniej w Serwisie w ramach danego modułu tematycznego lub grupy zainteresowań. Przed zamieszczeniem nowej treści Użytkownik jest zobowiązany upewnić się, że podobna treść nie została zamieszczona wcześniej;
  • dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu – sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Użytkowników elektronicznie na adres e-mail [email protected];
  • zawierają linki lub inne treści o charakterze spamu;
  • służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec PaperModels.eu, np. promowaniu konkurencyjnych serwisów internetowych;
  • służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek;
  • służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników;
  • nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;
  • propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
  • nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;
  • znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;
  • zawierają treści o charakterze szowinistycznym lub mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;
  • zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;
  • naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;
  • naruszają prawa autorskie jakiejkolwiek osoby trzeciej;
  • zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
  • nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;
  • obrażają uczucia religijne;
  • mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Użytkowników;
  • naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób niż określony w pkt 1 – 19.

§ 2
Moderacja Treści Użytkownika

 1. Zespół PaperModels.eu w każdej chwili może weryfikować Treści Użytkownika zamieszczane przez Użytkowników. Zespół PaperModels.eu przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Jednocześnie PaperModels.eu zastrzega, że nie ma obowiązku uprzedniego kontrolowania Treści Użytkowników zamieszczanych przez Użytkowników, w szczególności poprzez kontrolę prewencyjną (np. w ramach uprzedniego zatwierdzania Treści Użytkowników dodawanych przez Użytkowników) lub w jakiejkolwiek innej formie sprawdzania Treści Użytkowników.
 2. W razie wykrycia niezgodności Treści Użytkownika z Regulaminem, Treść Użytkownika może zostać zablokowana i stać się niewidoczna dla innych Użytkowników Serwisu, a w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu — usunięta z Serwisu.
 3. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika w serwisie PaperModels.eu niezwłocznie powiadamia o tym Użytkownika, który zamieścił Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
 4. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem Użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w § 5.
 5. PaperModels.eu zapewnia, że odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będzie odpowiadał personel PaperModels.eu.

§ 3
Mechanizm zgłoszeń dot. Treści Użytkownika

 1. W przypadku, gdy Treści Użytkownika, które zostały zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie, mogą naruszać Regulamin, inny Użytkownik lub osoba trzecia może zgłosić takie Treści Użytkownika w celu ich weryfikacji przez zespół ModelWorld.pl.
  Zgłoszenie naruszenia może nastąpić:
  • drogą e-mailową, na adres [email protected];
  • poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w Serwisie;
  • za pomocą dedykowanej funkcjonalności „Zgłoś naruszenie”.
 2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać wszystkie elementy wymagane na mocy aktu o usługach cyfrowych (DSA), takie jak:
  • wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że Treści Użytkownika są niezgodne z Regulaminem;
  • jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Treści Użytkownika, stosownie do rodzaju Treści Użytkownika i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
  • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
  • oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Zespół PaperModels.eu niezwłocznie potwierdza zgłaszającemu otrzymanie zgłoszenia — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny. W przypadku, gdy zgłoszenie jest niepełne lub zawiera inne błędy, PaperModels.eu może zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia. Jeżeli zgłaszający nie dokona uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wezwania przez PaperModels.eu, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Weryfikacja Treści Użytkownika przez PaperModels.eu nastąpi najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowego zgłoszenia. PaperModels.eu przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. PaperModels.eu w celu weryfikacji Treści Użytkownika może zażądać od zgłaszającego dodatkowych informacji lub dokumentów, np. potwierdzających posiadanie praw, które weryfikowane Treści Użytkownika potencjalnie naruszają.
 5. W trakcie dokonywania weryfikacji PaperModels.eu jest uprawniony do zablokowania Treści Użytkownika w taki sposób, aby stały się niewidoczne dla innych Użytkowników.
 6. Po dokonaniu weryfikacji PaperModels.eu może trwale zablokować lub usunąć Treści Użytkownika jako naruszające Regulamin albo uznać, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu. Jeżeli Treści Użytkownika zostały wcześniej zablokowane, a po weryfikacji okazało się, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu, PaperModels.eu niezwłocznie przywraca Treści Użytkownika oraz powiadamia o tym zgłaszającego, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
 7. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika PaperModels.eu niezwłocznie powiadamia o tym zarówno zgłaszającego, jak i Użytkownika, który zamieścił Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
 8. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem lub odmowy zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika Użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, lub zgłaszający mogą złożyć odwołanie na zasadach opisanych w § 5.
 9. PaperModels.eu zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będzie odpowiadał personel PaperModels.eu.

§ 4
Sankcje za niedopuszczalne Treści Użytkownika

 1. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu niezgodnie z Regulaminem, zamieszczając jakiekolwiek Treści Użytkownika sprzeczne z Regulaminem, Zespół PaperModels.eu może:
  • dokonać blokady konta Użytkownika lub
  • trwale usunąć konto Użytkownika lub
  • zawiesić Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu lub
  • trwale uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu.
 2. Wybór środka, o którym mowa w ust. 1, zależy od okoliczności sprawy oraz wagi naruszenia, jakiego dopuścił się Użytkownik podczas korzystania z Serwisu. Działania te pozostają niezależne od innych działań, jakie może podjąć PaperModels.eu w stosunku do Treści Użytkownika, takich jak zablokowanie dostępu lub trwałe usunięcie Treści Użytkownika.
 3. Przy wyborze środka, o którym mowa w ust. 1, Zespół PaperModels.eu działa z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron.
 4. Blokada konta Użytkownika lub zawieszenie korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu może nastąpić na okres od 1 do 90 dni. Po upływie przewidzianego okresu PaperModels.eu zdejmuje blokadę konta Użytkownika lub przywraca dostęp do funkcjonalności Serwisu, które pozostawały zawieszone.
 5. W przypadku zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1, Użytkownik, wobec którego środek został zastosowany, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w § 5.
 6. PaperModels.eu zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1, nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zastosowania danego środka będzie odpowiadał personel PaperModels.eu.

§ 5
Procedura odwoławcza

 1. W przypadku, gdy:
  • PaperModels.eu nie zablokował lub nie usunął Treści Użytkownika mimo zgłoszenia ze strony innego Użytkownika lub osoby trzeciej;
  • Treści Użytkownika zostały zablokowane lub usunięte niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  • PaperModels.eu zastosował wobec Użytkownika jakiekolwiek sankcje związane z Treściami Użytkownika (zawieszenie lub zakończenie świadczenia Usług w ramach Serwisu, zawieszenie lub usunięcie konta Użytkownika itp.);
   • Użytkownik, który opublikował Treści Użytkownika, lub osoba, która zgłosiła Treści Użytkownika do weryfikacji, może złożyć odwołanie.
 2. Każda decyzja PaperModels.eu związana z Treściami Użytkownika musi zawierać uzasadnienie, które umożliwi złożenie odwołania — z wyjątkiem sytuacji, gdy PaperModels.eu otrzyma nakaz związany z Treściami Użytkownika od odpowiedniej służby lub organu władzy publicznej
  Uzasadnienie musi spełniać wymagania przewidziane w akcie o usługach cyfrowych (DSA) i obejmować takie informacje, jak:
  • wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie Treści Użytkownika, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności Treści Użytkownika lub zawieszenie lub zakończenie płatności pieniężnych odnoszących się do takich Treści Użytkownika albo nakłada inne środki, o których mowa w Regulaminie, w odniesieniu do tych Treści Użytkownika, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;
  • fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika lub osobę trzecią, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z inicjatywy PaperModels.eu oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego;
  • w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do Treści Użytkownika wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;
  • jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonych Treści Użytkownika, wskazanie podstawy prawnej lub podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane Treści Użytkownika za niedozwolone;
  • jasne i przyjazne dla Użytkownika informacje na temat przysługujących Użytkownikowi lub zgłaszającemu możliwości odwołania się od decyzji.
 3. Odwołanie można złożyć poprzez wysłanie odwołania:
 4. Odwołanie powinno zawierać:
  • imię i nazwisko (ewentualnie firmę) odwołującego;
  • dane kontaktowe;
  • szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w opinii odwołującego decyzja PaperModels.eu była błędna i powinna zostać zmieniona.
 5. Po otrzymaniu odwołania PaperModels.eu niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.
 6. Odwołania są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia odwołania

§ 6
Powiadamianie odpowiednich służb i organów

Jeżeli PaperModels.eu poweźmie wiarygodne informacje o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Użytkownika, PaperModels.eu jest uprawniony i zobowiązany do powiadomienia o tym odpowiednich służb lub organów władzy publicznej, a także przekazania im danych dotyczących Użytkownika. To samo dotyczy sytuacji, gdy służby lub organy władzy publicznej. zwrócą się do PaperModels.eu o udostępnienie danych Użytkownika, w szczególności na potrzeby prowadzonych postępowań cywilnych lub karnych.

§ 7
Odpowiedzialność za Treści Użytkownika

PaperModels.eu nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika zamieszczone w Serwisie, pod warunkiem że PaperModels.eu:

 • nie ma faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika; lub
 • podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych Treści Użytkownika, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.

§ 8
Zmiana warunków korzystania z usług

 1. PaperModels.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w takich przypadkach, jak:
  • zmiana warunków świadczenia Usług;
  • konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych;
  • konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego;
  • konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PaperModels.eu;
  • zmiany redakcyjne.
 2. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 3. Zmiany Regulaminu są publikowane w Serwisie, a ponadto Użytkownik jest powiadamiany o planowanej zmianie treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail (o ile PaperModels.eu posiada adres e-mail Użytkownika).
 4. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w dacie wskazanej w zawiadomieniu o zmianie Regulaminu, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni od powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.
 5. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu prowadzi do istotnych zmian warunków korzystania z Serwisu, w tym istotnie wpływa na prawa lub obowiązki Użytkownika, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę, która ma być wykonywana również po zmianie Regulaminu, do czasu planowanego wejścia w życie zmian. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Użytkownika.